Market Department

Add:Room 603 Building 3,Financial Bussiness Center, No505 Wenqiao RD,Jiaxing City

:+86-573-82326081 82326080

Fax:+86-573-82326019


Hedy Zhang   hedy@precisetool.com.cn

Hedy Xu         hedy@precisetool.cn

Mike               mike@precisetool.cn

Steven            steven@precisetool.com.cn